POLITYKĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Firma Handlowa 5access Piotr Ibrom
Godaszewice 64a
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Nip: 7731121638

Na podstawie art. 13 ust. I i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 20161679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego-przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l56/WE (dalej jako: RODO), które obowiązuje od dnia
25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa
dane osobowe (dalej jako: dane), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z
ochroną danych osobowych.
Po zapoznaniu się z niniejszą informacją nie są Państwo zobowiązani by kontaktować
się z nami w związku z RODO. Wystarczające jest zapoznanie się opisanymi poniżej
zasadami stosowanej przeze mnie Polityki przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych jest firma Firma Handlowa 5access Piotr Ibrom prowadząca
działalność gospodarczą w Godaszewicach 64a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (obsługa klienta)
z którą można się skontaktować: – pisemnie na adres:
Firma Handlowa 5access Piotr Ibrom
Godaszewice 64a
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefonicznie: pod numerem +48 602 11 99 80
e-mailowo: pod adresem: piotri5@wp.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w następujących celach:
– zawarcia i wykonani a łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń,
po jej zakończeniu, wypełnienia obowiązków związanych z monitorowaniem spłaty
należności i dochodzenia roszczeń, wykonania ciążących na nas obowiązków
prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

Z danych potrzebnych do realizacji naszych obowiązków prawnych będziemy
korzystać: przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna:
art’ 6 ust RODO) oraz przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać
dane’ np. podatkowe, a także przez czas) w którym możemy ponosić konsekwencje prawne
niewykonania ciążącego na nas obowiązku.
3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu realizacji
ciążącego na nas obowiązku prawnego. odbiorcami mogą być w szczególności: urzędy
skarbowe, instytucje upoważnioną do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa np. urzędy gminy, miasta.
4. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
5. Podanie nam Państwa danych osobowych  takich jak: imię, nazwisko,
PESEL, adres zamieszkania, adres siedziby, NIP i REGON, numer KRS, dane kontaktowe
(telefon, adres e mail) jest dobrowolne.  Jednakże w razie odmowy przekazania nam jakichkolwiek
danych nie jest możliwa realizacja zawartej pomiędzy nami umowy.

Administrator danych osobowych

 

 

Piotr Ibrom