REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

DANE IDENTYFIKUJĄCE

 1. Firma Handlowa 5access – Piotr Ibrom, Godaszewice 64a 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP: 773-112-16-38
 2. Dane kontaktowe: numer tel.: +48 602 11 99 80, adres e-mail: info@strefaprzyczep.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe warunki sprzedaży odnoszą się do wszystkich ofert sprzedaży i zamówień dotyczących produktów oferowanych przez firmę Firma Handlowa 5access – Piotr Ibrom, zwaną dalej 5access, w których drugą stroną transakcji jest konsument, w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwanym dalej Kupującym. W imieniu firmy 5access działają nie tylko osoby znajdujące się w siedzibie firmy, ale również przedstawiciele handlowi, którzy są uprawnieni do zawierania umów.
 2. Odstępstwa od niniejszych warunków sprzedaży będą dla 5access wiążące tylko wtedy, gdy w danym przypadku zostaną wyraźnie ustalone oraz potwierdzone pisemnie pod rygorem nieważności.
 3. Niniejsze warunki obowiązują również wszystkie przyszłe umowy sprzedaży i dostawy, zawarte pomiędzy 5access, a Kupującym.
 4. Zawarte w prospektach, reklamach lub cennikach, szkice, rysunki, dane techniczne, wagi i pomiary są jedynie przybliżone i nie mają charakteru wiążącego.
 5. 5access jest związany swoją ofertą przez okres 14 dni liczonych od dnia dostarczenia oferty Kupującemu.
 6. Wyłącznie zamówienie podpisane przez 5access jest wiążące. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy 5access potwierdzi je pisemnie w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia 5access dopuszcza składanie zamówienia drogą mailową – wówczas umowa zostaje zawarta, jeżeli 5access w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia potwierdzi możliwość jego wykonania mailowo lub na piśmie.
 7. Do zmiany treści potwierdzonego zamówienia stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 6.
 8. 5access zastrzega prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń oraz wszelkiej innej dokumentacji, związanej z zawarciem umowy.

WARUNKI AKCEPTACJI

 1. 5access po zawarciu pisemnej umowy sprzedaży, przed przystąpieniem do produkcji towaru ma prawo żądać od Kupującego uiszczenia opłaty w wysokości 20% ceny netto produktu, w formie zabezpieczenia, która to opłata stanowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia.
 2. W sytuacji nie wpłacenia zabezpieczenia, 5access w ciągu 14 dni od dnia zaakceptowania oferty przez którąkolwiek ze stron jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Kupującego 5access ma prawo do żądania kary umownej w wysokości 5% ceny netto towaru. Powyższe nie wyłącza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów prawa.

WYDANIE TOWARU

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją prawną i stanem technicznym sprzedawanego towaru oraz dokonania sprawdzenia jego wyposażenia, a także oznaczeń numerowych z dowodem rejestracyjnym lub innym dokumentem.
 2. Fabrycznie nowy towar objęty jest gwarancją producenta, natomiast na wszystkie używane towary 5access nie udziela gwarancji.
 3. Wysyłka towaru odbywa się na żądanie Kupującego i na jego koszt, po ustaleniu tej dodatkowej usługi z Kupującym w zawieranej z nim umowie. Ryzyko w przypadku uszkodzenia, niedostarczenia towaru ponosi Kupujący. Opakowanie oraz sposób wysyłki jest dobierany stosownie do potrzeb i obowiązujących przepisów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za sposób załadunku oraz za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu, jeżeli realizuje on transport we własnym zakresie.
 4. W razie nie wywiązania się przez Kupującego z obowiązku terminowego odbioru zamówionego towaru, tj. w terminie 14 dni od poinformowania przez 5access o możliwości odbioru towaru, 5access uprawniony jest, po uprzednim powiadomieniu Kupującego i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego 10-dniowego terminu do odbioru, do odstąpienia od zawartej umowy i sprzedaży tego towaru z wolnej ręki. Powyższe nie ogranicza prawa do dochodzenia w stosunku do Kupującego dalej idących roszczeń. 5access może także wezwać Kupującego do odbioru odrębnym pismem wyznaczającym dodatkowy 10-dniowy termin na odbiór, a po jego bezskutecznym upływie obciążyć go obowiązkiem zapłaty całości ceny przy jednoczesnym naliczeniu faktycznych kosztów przechowania.

TERMIN DOSTAWY

 1. Czas i termin dostawy ustalany jest indywidualnie w umowie z Kupującym.
 2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się wraz z odesłaniem ostatecznego potwierdzenia zamówienia oraz po wyjaśnieniu wszystkich zagadnień technicznych, handlowych oraz finansowych, po przekazaniu przez Kupującego odpowiedniej dokumentacji, zezwoleń, zwolnień, jak i po wpłynięciu ustalonej kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy lub w kasie.
 3. Jeśli mimo zgłoszenia gotowości do wysłania towaru – termin wysyłki opóźni się z przyczyn leżących po stronie Kupującego, to za każdorazowe przechowanie towaru 5access obciąży Kupującego faktycznymi kosztami przechowania.
 4. Do obowiązku Kupującego należy transport i właściwa utylizacja opakowań na własny koszt.

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena zawarta jest w umowie, a ewentualne zniżki lub rabaty wymagają pisemnego potwierdzenia przez 5access.
 2. Ceny odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru, nie uwzględniają kosztów opakowania, kosztów wysyłki (w tym specjalnych opakowań), kosztów dostawy, kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia, wskazanego przez Kupującego – które to koszty ponosi w całości Kupujący oraz nie zawierają podatku VAT 23%.
 3. 5access jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem natychmiastowego pokrycia wyłożonych kosztów frachtu i pozostałych nakładów, o których mowa w pkt 4.
 4. Płatności należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy 5access lub w kasie firmy 5access. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 5access. Za wszystkie płatności wpłacane na rzecz agentów odpowiedzialność ponosi wpłacający i wpłata taka nie zwalnia od obowiązku dokonania płatności bezpośrednio na rzecz 5access.

PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Wszelkie dostawy i świadczenia dokonywane są z zastrzeżeniem prawa własności.
 2. Własność zamówionego towaru przechodzi na Kupującego dopiero wówczas, gdy ureguluje on wszelkie należności wobec 5access, wraz z przypadającymi kosztami ubocznymi związanymi z przedmiotem dostawy, takimi jak koszty opakowania, wysyłki, dostawy i transportu.
 3. zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są dozwolone tylko po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody ze strony 5access, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej względem 5access.
 4. Kupujący oświadcza, że przenosi na rzecz 5access wszelkie prawa i roszczenia z tytułu dokonanej przez Kupującego na rzecz osoby trzeciej sprzedaży (w tym prawo żądania zapłaty ceny od osoby trzeciej) i zobowiązuje się do niezwłocznego podania nazwy oraz adresu drugiego nabywcy, jak i stanu oraz wysokości roszczenia wynikającego z odsprzedaży. Ponadto w przypadku odsprzedaży zastrzeżonego towaru Kupujący zobowiązuje się do poinformowania swoich nabywców, wzgl. odbiorców o fakcie zrzeczenia się swoich roszczeń na rzecz 5access, podając im również wysokość tego roszczenia.
 5. W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej Kupujący ma obowiązek utrzymania towaru w należytym stanie i ponosi odpowiedzialność wobec 5access za jego uszkodzenie lub utratę.

GWARANCJA

Towary sprzedawane przez firmę   5access podlegają gwarancji producenta. Producent wyznacza okres i warunki trwania gwarancji.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku umów zawieranych nie w lokalu przedsiębiorstwa 5access, a więc albo na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa 5access, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem następujących kosztów, do uregulowania których zobowiązany jest Kupujący:
  a) dodatkowe koszty dostarczenia rzeczy, jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 5access,
  b) bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 2. Termin na złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 (słownie: czternaście) dni. Określony czternastodniowy termin na odstąpienie od umowy biegnie dla Kupującego od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. W przypadku, gdy 5access realizuje umowę partiami lub w częściach termin odstąpienia biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – przez Kupującego.
 4. Kupujący może odstąpić od umowy, składając 5access oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz 5access niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli 5access wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 5access utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) Kupujący wyraźnie żądał, aby 5access do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli 5access świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

WŁAŚCIWE PRAWO

Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów)

Data

(*) niepotrzebne skreślić