DMC– skrót od dopuszczalna masa całkowita pojazdu ( samochodu, przyczepy). Jest to wartość określona w dokumentach ( min. w dowodzie rejestracyjnym) i wyrażana w kilogramach. DMC oznacza masę własną samochodu lub przyczepy wraz z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem.

W dowodzie rejestracyjnym pojazdu dopuszczonego do ruchu na terytorium RP jest to parametr F2

Przyczepa lekka – przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej ( DMC) nieprzekraczającej 750 kg, bez konieczności posiadania hamulca najazdowego. Do prowadzenia pojazdu z przyczepką lekką wystarczy prawo jazdy kat. B . Do kategorii przyczep lekkich na prawo jazdy kat. B będą również zaliczane przyczepy dwuosiowe o DMC nieprzekraczającym 750 kg.

Przyczepa ciężarowa – przyczepa w tym laweta o dopuszczalnej masie całkowitej ( DMC) przekraczającej 750 kg. Przyczepa obowiązkowo musi być wyposażona w hamulec najazdowy (wykorzystujący siłę powstającą między pojazdem a przyczepą pod wpływem najeżdżania przyczepy na hamujący pojazd). Wg polskich przepisów hamulec najazdowy nie spełnia definicji hamulca, który musi być uruchamiany z pozycji kierowcy. Dlatego więc trzeba jeszcze sięgnąć po rozporządzenie, które mówi, że: Stosunek masy (DMC) pojazdu do masy (DMC) przyczepy z hamulcem najazdowym musi wynosić 1,33:1.

W dowodzie rejestracyjnym należy sprawdzić jaką przyczepę może ciągnąć samochód.

O1 – określa w kilogramach maksymalną masę całkowitą przyczepy z hamulcem

O2 – określa w kilogramach maksymalną masę całkowitą przyczepy bez hamulca.

Rzeczywista masa pojazdu – masa pojazdu wraz z obciążeniem w danej chwili wyrażana w kilogramach. Jeśli ciągniemy przyczepę, rzeczywista masa pojazdu powinna być wyższa od rzeczywistej masy ciągniętej przyczepy.

Ładowność– maksymalna masa ładunku, jakim można obciążyć przyczepę. Ładowność przyczepy można obliczyć odejmując od DMC przyczepy jej masę własną.

Masa własna przyczepy – jest to wartość wyrażona w kilogramach, która określa wagę przyczepy bez ładunku. Jest ona określona w świadectwie zgodności przyczepy lub w dowodzie rejestracyjnym.

Zespół pojazdów – pojazd który ciągnie pozostałe przytwierdzone pojazdy.

NUMER VIN – (Vehicle Identification Number) jest to numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta. Numer VIN składa się z 17 znaków – cyfr i liter z wyłączeniem liter I, O oraz Q.